Η ΠΕΡΙΟΧΗ | ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ | Ο ΚΑΙΡΟΣ
LINKS | SNOWREPORT | ELATICAM
 logo5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ


(Υπουργική Απόφαση 2868/2004 – Φ.Ε.Κ. 398 Β/27-2-2004)

Άρθρο 1. Ορισμός ορειβατικών καταφυγίων
Ορειβατικό καταφύγιο είναι κτιριακή εγκατάσταση με 80 (ογδόντα) το πολύ κλίνες σε υψόμετρο άνω των 900μ. που έχει κύριο σκοπό την ημερήσια ή ολιγοήμερη εξυπηρέτηση ορειβατών, αναρριχητών, πεζοπόρων, φυσιολατρών, χιονοδρόμων και εξερευνητών της φύσης. Τα υφιστάμενα και λειτουργούντα καταφύγια κατά τη δημοσίευση του νόμου 3105/2003 νοούνται ως έχουν.

Άρθρο 2. Χαρακτηρισμός – Έλεγχος ορειβατικών καταφυγίων
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή, η οποία αποτελείται από 1 υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, 1 υπάλληλο του Υπουργείου Γεωργίας, 2 εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας – Αναρρίχησης και 1 εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδος, προκειμένου να ελέγχει την πιστή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, να εισηγείται για την ίδρυση και το χαρακτηρισμό νέων καταφυγίων ως ορειβατικών, να εισηγείται τον αποχαρακτηρισμό όσων δεν τηρούν τις προϋποθέσεις και να προτείνει στον Υπουργό Ανάπτυξης τις τιμές διανυκτέρευσης.

Άρθρο 3. Διαχείριση καταφυγίων

 1. Φορέας διαχείρισης του ορειβατικού καταφυγίου μπορεί να είναι η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), σωματεία ορειβατών (πεζοπόρων – αναρριχητών), η Νομαρχιακή και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 2. Ο φορέας διαχείρισης θα ορίζει τον υπεύθυνο για τη λειτουργία του καταφυγίου, ο οποίος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένα γνώσεις βουνού, πρώτων βοηθειών και διάσωσης και γνώση μιας ξένης γλώσσας.

Άρθρο 4. Τιμές – Κρατήσεις – Ακυρώσεις – Εκπτώσεις

 1. Οι τιμές διανυκτέρευσης και διημέρευσης, θα προτείνονται από την Επιτροπή του άρθρου 2 και θα εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
 2. Πινακίδα τιμών διανυκτέρευσης, διημέρευσης και σίτισης, καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας είναι υποχρεωτικά αναρτημένα σε εμφανές σημείο του χώρου. Τα δε τιμολόγια που ισχύουν είναι άμεσα ανακοινώσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 3. Η χρέωση για διημέρευση θα αντιστοιχεί στο 20% της καθορισμένης τιμής διανυκτέρευσης.
 4. Για την κράτηση θέσεων διανυκτέρευσης, πρέπει να ειδοποιείται ο υπεύθυνος του κάθε καταφυγίου με σχετικό έγγραφο όπου θα αναφέρονται οι ακριβείς ημερομηνίες χρήσης του καταφυγίου, ο αριθμός των ατόμων και ότι άλλο σχετικό, ενώ ο υπεύθυνος του καταφυγίου υποχρεούται να απαντά, εντός 3 ημερών, για την αποδοχή ή μη της κράτησης. Σε καταφατική περίπτωση ο υπεύθυνος του καταφυγίου δύναται να ζητήσει προκαταβολή μέχρι 30% επί του συνόλου των διανυκτερεύσεων.
 5. Δικαίωμα ακύρωσης της κράτησης και από τα δυο μέρη είναι δυνατή, εφόσον πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης, με υποχρέωση επιστροφής της προκαταβολής. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν τα εξής:Η τήρηση βιβλίου ημερήσιας κίνησης πελατών αποτελεί υποχρέωση του υπευθύνου του καταφυγίου.
  1. εάν η ακύρωση γίνει από μέρους του ενδιαφερόμενου υποχρεούται στην καταβολή του 50% της συνολικής τιμής των συμφωνηθέντων ημερών (με συμψηφισμό της τυχόν εισπραχθείσας προκαταβολής),
  2. εάν η ακύρωση γίνει από μέρους του διαχειριστή, υποχρεούται στην άμεση επιστροφή της προκαταβολής.

Άρθρο 5. Ορισμός διακριτικού τίτλου
Με αίτηση του φορέα διαχείρισης θα εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης η ονομασία των νέων ορειβατικών καταφυγίων. Τα υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια διατηρούν τους τίτλους που φέρουν κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της ονομασίας του καταφυγίου, εκτός εάν υποβληθεί αίτηση του φορέα διαχείρισης για αλλαγή της.

Άρθρο 6. Εσωτερικός κανονισμός
  Α. Δεν επιτρέπεται

 • Το κάπνισμα σε κανένα χώρο του καταφυγίου.
 • Η χαρτοπαιξία, έστω και αν είναι χωρίς χρήματα, καθώς και παιχνίδια που προκαλούν θορύβους.
 • Η χρήση μουσικής.
 • Η είσοδος σε άτομα που αποδεδειγμένα έχουν μολυσματικές ασθένειες.
 • Η κατάχρηση αλκοολούχων ποτών και η είσοδος σε άτομα υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών.
 • Η τοποθέτηση και χρήση τυχερών μηχανημάτων.
 • Η είσοδος σε κυνηγούς εφόσον φέρουν οπλισμό.
 • Η είσοδος – παραμονή ζώων εντός του καταφυγίου.
 • Η είσοδος στα υπνοδωμάτια με αρβύλες. Οι αρβύλες πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικό χώρο.

  Β.

 1. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών ο αναχωρών υποχρεούται να έχει προηγουμένως ενημερώσει το φύλακα του καταφυγίου.
 2. Απαγορεύεται στον υπεύθυνο του καταφυγίου να αποδέχεται κρατήσεις κλινών περισσοτέρων της δυναμικότητας του καταφυγίου.

Άρθρο 7.

 1. Το καταφύγιο πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει φαρμακείο πλήρως εξοπλισμένο για την αντιμετώπιση ατυχημάτων στο βουνό.
 2. Το καταφύγιο διαθέτει υποχρεωτικά τηλέφωνο σταθερό ή κινητό ή ασύρματο επικοινωνία.
 3. Δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται πλησίον των καταφυγίων ή εντός του δάσους διαφημιστικές πινακίδες, παρά μόνο πινακίδες πληροφόρησης, οι οποίες θα εγκρίνονται από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 2, ή από τα κατά τόπους δασαρχεία.
 4. Οι διαχειριστές που δεν τηρούν τον παρόντα κανονισμό υπόκεινται σε ποινές οι οποίες ορίζονται από την τουριστική νομοθεσία για τα τουριστικά καταλύματα.

Άρθρο 8. Άδεια λειτουργίας
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Τ., καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ορειβατικού καταφυγίου.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ

 1. Το καταφύγιο «Χριστόδουλος Χατζηπέτρος» κτίστηκε για την εξυπηρέτηση των ορειβατών, των αναρριχητών, καθώς και οποιουδήποτε επισκέπτη του Κόζιακα.
 2. Το καταφύγιο δεν είναι κέντρο διασκέδασης και ψυχαγωγίας, αλλά ο χώρος προετοιμασίας και αφετηρία εξορμήσεων στις ψηλές κορφές του Κόζιακα. Για το λόγο αυτό οι φιλοξενούμενοι σ' αυτό δεν έχουν το δικαίωμα στη διάρκεια της παραμονής τους, να ενεργούν κατά τη βούλησή τους, αλλά πρέπει να συμμορφώνονται με ότι ορίζει ο κανονισμός και με τις υποδείξεις του φύλακα - διαχειριστή.
 3. Οι παραμένοντες στο καταφύγιο, οφείλουν να τηρούν τους όρους της καλής συμπεριφοράς, τάξεως και καθαριότητας, σε όλους τους χώρους του καταφυγίου.
 4. Για τη λειτουργία του καταφυγίου, σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε.
 5. Όλοι οι ορειβάτες και επισκέπτες του καταφυγίου οφείλουν να γράφουν τα στοιχεία τους και να υπογράφουν στο βιβλίο επισκεπτών.
 6. Οι διανυκτερεύοντες στο καταφύγιο, είτε σαν ομάδα είτε σαν μεμονωμένα άτομα, πρέπει πριν από την αναχώρησή τους από το καταφύγιο να ζητούν από τον φύλακα – διαχειριστή εξοφλητική απόδειξη πληρωμής των διανυκτερεύτρων.
 7. Όσοι χρησιμοποιούν το καταφύγιο οφείλουν να προστατεύουν το κτίριο και τις εγκαταστάσεις του από κάθε φθορά.
 8. Όποιος για οποιοδήποτε λόγο και οιονδήποτε τρόπο επιφέρει ζημιά και φθορά στο καταφύγιο, στα έπιπλά του και στα σκεύη του υποχρεώνεται στην καταβολή αποζημίωσης.
 9. Οι αρχηγοί και οι συνοδοί ορειβατικών και εκδρομικών ομάδων οφείλουν να ελέγχουν, στη διάρκεια της παραμονής τους στο καταφύγιο και πριν από την αναχώρησή τους, την καλή χρήση του καταφυγίου από τα μέλη τους.
 10. Το καταφύγιο λειτουργεί σε καθημερινή βάση τους θερινούς μήνες, με υπεύθυνο φύλακα – διαχειριστή. Για τις χειμερινές αναβάσεις οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν με τον έφορο καταφυγίου Μητρονάτσιο Περικλή στο τηλέφωνο 6977662569.
 11. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών ο αναχωρών υποχρεούται να έχει προηγουμένως ενημερώσει το φύλακα του καταφυγίου.
 12. Το καταφύγιο παρέχει δυνατότητες φαγητού και ύπνου, αφού όμως προηγηθεί κράτηση θέσεως με προκαταβολή των διανυκτερεύτρων (πληροφορίες στα τηλέφωνα 6977662569 Περικλής Μητρονάτσιος & 6976080613 Παπαστεργίου Αλέξανδρος).
 13. Η τήρηση του παρόντος κανονισμού, επαφίεται στην ευαισθησία και την ορειβατική συνείδηση των επισκεπτών.
 14. Για κάθε παράπονο, για τυχόν πλημμελή εξυπηρέτηση ή για άλλη διαπίστωση, παρακαλούνται οι ορειβάτες και επισκέπτες του καταφυγίου «Χριστόδουλος Χατζηπέτρος» να απευθύνονται στον έφορο του καταφυγίου Μητρονάτσιο Περικλή.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ

 1. Απαγορεύεται στον υπεύθυνο του καταφυγίου να αποδέχεται κρατήσεις κλινών περισσοτέρων της δυναμικότητας του καταφυγίου.
 2. Το κάπνισμα σε όλο τον εσωτερικό χώρο του καταφυγίου.
 3. Η είσοδος στα υπνοδωμάτια με αρβύλες. Οι αρβύλες πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικό χώρο. (Στους προθαλάμους υπάρχουν παντόφλες)
 4. Η είσοδος σε άτομα που αποδεδειγμένα έχουν μολυσματικές ασθένειες.
 5. Η είσοδος σε άτομα υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών.
 6. Η είσοδος σε κυνηγούς εφόσον φέρουν οπλισμό.
 7. Η είσοδος - παραμονή ζώων εντός του καταφυγίου.
 8. Η χρήση ραδιοκασετοφώνου αντίθετα επιτρέπεται το πολύ τραγούδι.
 9. Η τοποθέτηση και χρήση τυχερών μηχανημάτων, η χαρτοπαιξία και τα θορυβώδη παιχνίδια.
 10. Το φαγητό σε οποιοδήποτε χώρο εκτός της τραπεζαρίας.
 11. Η οινοποσία σε βαθμό ενόχλησης.
 12. Η είσοδος και η παραμονή στην κουζίνα.
 13. Κάθε θόρυβος μετά τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί.
 14. Μετά τις 10:30 το καταφύγιο δεν παρέχει καμία εξυπηρέτηση φαγητού και ύπνου στα υπνοδωμάτια.

Καταφύγιο Κόζιακα || Τηλέφωνα: 6977662569 Περικλής Μητρονάτσιος & 6976080613 Παπαστεργίου Αλέξανδρος || Email: info@koziakasrefuge.gr || facebook icon24x24 || twitter icon24x24