Η ΠΕΡΙΟΧΗ | ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ | Ο ΚΑΙΡΟΣ
LINKS | SNOWREPORT | ELATICAM
 logo5

Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΓΕΝΙΚΑ
Ο Κόζιακας ή Κερκέτιο όρος είναι βουνό του νομού Τρικάλων με υψόμετρο 1.901 μέτρα. Αποτελεί ουσιαστικά, τμήμα της νότιας Πίνδου με την οποία συνδέεται στα δυτικά. Ανατολικά καταλήγει στον Θεσσαλικό κάμπο.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Ο Κόζιακας είναι ένα πανέμορφο μακρόστενο βουνό δυτικά των Τρικάλων. Είναι πυκνά δασωμένος κατά το μεγαλύτερο τμήμα του. Η βλάστηση της περιοχής περιλαμβάνει φρύγανα, ξηρά ασβεστολιθικά λιβάδια, ξηρά πυριτικά λιβάδια και αυτόχθονα δάση κωνοφόρων. Είναι χαρακτηριστική και ενδιαφέρουσα η βλάστηση και η χλωρίδα των βραχωδών βιοτόπων όπως οι λιθώνες, οι εκτεθειμένες βραχώδεις επιφάνειες και οι απότομοι γκρεμοί. Στις ανατολικές και δυτικές πλευρές του υπάρχουν πυκνά δάση με φυλλοβόλα. Πιο ψηλά τα έλατα επικρατούν παντού. Σχηματίζει πανέμορφα μικρά οροπέδια και είναι θαυμάσια εκδρομή για όλες τις εποχές του χρόνου. Σε κάποια σημεία του βουνού έχουν κατασκευασθεί όμορφα κιόσκια για τους ορειβάτες επισκέπτες. Είναι μεγάλος βιότοπος για την αρκούδα, που σημάδια της συναντάς σχεδόν παντού στο βουνό.

ΓΕΩΛΟΓΙΑ
Το γεωανάγλυφο της περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη των γεωτεκτονικών ζωνών της Υποπελαγονικής ή Ανατολικής Ελλάδας και αυτής της Ωλονού – Πίνδου.

Η Υποπελαγονική ζώνη παρουσιάζει τρεις διαφορετικές στρωματογραφικές – τεκτονικές διαδοχές των πετρωμάτων της.

  • Φλύσχης: Είναι σχηματισμός που αποτελείται κυρίως από αργιλικούς σχιστόλιθους, ψαμμίτες, κροκαλοπαγή πετρώματα και μαργαϊκούς ασβεστόλιθους. Τα πετρώματα αυτά εναλλάσσονται σε στρώσεις. Ο φλύσχης είναι ένας από τους συχνά απαντώμενους σχηματισμούς στην Ελλάδα. Έχει ιδιαίτερη σημασία για τα τεχνικά έργα εξαιτίας κατολισθήσεων που σημειώνονται κυρίως στα επιφανειακά του στρώματα. Ειδικότερα, κατολισθίσεις του φλύσχη σημειώνονται σε έργα οδοποιίας και σε εκσκαφές και διανοίξεις άλλων τεχνικών έργων (Δεμίρης , 1986).
  • Ασβεστόλιθοι Θεόπετρας: Πρόκειται για ασβεστόλιθους που συναντώνται στην περιοχή της Κοινότητας Θεόπετρας Ν.Α. της Καλαμπάκας. Τα ιζήματα αυτά πάχους περίπου 20 m, είναι κυρίως ερυθρόχρωμα με φλεβίδια ασβεστίτη και βρίσκονται τοποθετημένα πάνω στην οφειολιθική σειρά.
  • Οφειολιθική Σειρά: Είναι βασικά πετρώματα, που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό εξαλλοίωσης, καστανού χρώματος με μεγάλους υπόλευκους ή ερυθρόχρωμους αστρίους.

Στην περιοχή του Κόζιακα συναντάμε τις εξής λιθοστρωματογραφικές ενότητες της ζώνης Πίνδου:

  • 2ος Φλύσχης: Εναλλαγές ασβεστιτικών ψαμμιτών με ψαμμιτομαργαϊκούς πηλίτες και κροκαλοπαγή. Οι ψαμμίτες συναντώνται πάντα ως ασβεστιτική συγκολλητική ύλη και περιέχουν κυρίως μεγάλες ποσότητες χαλαζία, λίγα θραύσματα κερατολίθων και οφειολίθων, καθώς και κροκάλες ασβεστολίθων διαφόρων φάσεων. Τα κροκαλοπαγή εντός του 2ου φλύσχη της Πίνδου σπανίζουν, αλλά η κατανομή τους είναι χαρακτηριστική.
  • Πελαγικοί Ασβεστόλιθοι: Πρόκειται για ασβεστόλιθους με πυριτικές ενστρώσεις πάχους 10 cm καθώς και μεγαλύτερου πάχους ενστρώσεις μικρολατυποπαγών ασβεστολίθων.
  • 1ος Φλύσχης: Αποτελείται από ρυθμικές εναλλαγές πελιτών, ψαμμιτών, μαργών, μικρολατυποπαγών, ραδιολαριτών, καθώς και πελαγικών – λατυποπαγών ασβεστολίθων. Η όλη σειρά υπολογίζεται ότι έχει πάχος περίπου 70 – 80 m.
  • Κερατόλιθοι: Ποικιλόχρωμοι ερυθροί, πράσινοι κερατόλιθοι, με ενστρώσεις πελαγικών ασβεστολίθων.

ΚΛΙΜΑ
Το κλίμα του Κόζιακα διαφοροποιείται σύμφωνα με το υψόμετρο και επηρεάζεται άμεσα το υψόμετρο καθώς και από τον προσανατολισμό των πλαγιών. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του Κόζιακα είναι τα ποικίλα μικροκλίματα που απαντούν στον ευρύτερο ορεινό όγκο, βάση του προσανατολισμού του ποσοστού υγρασίας, της θερμοκρασίας και του υψομέτρου. Στα χαμηλά υψόμετρα (έως 1000μ.), το κλίμα χαρακτηρίζεται ως μεσογειακό ενώ σε μεγαλύτερα υψόμετρα το κλίμα είναι διαφορετικό με χαμηλότερες θερμοκρασίες και χιόνια που παραμένουν μέχρι αργά την άνοιξη.
Στην περιοχή λειτουργεί μετεωρολογικός σταθμός του Ε.Α.Α, με πλήρη καταγραφή μετεωρολογικών δεδομένων. Ο σταθμός του Περτουλίου βρίσκεται σε απόλυτο υψόμετρο 1170,00 m. Στην περιοχή λειτουργούν επίσης και οι βροχομετρικοί σταθμοί του Περτουλίου (1.260 m) και της Ελάτης (900 m).
Η κατανομή των βροχοπτώσεων μειώνεται από τα Δυτικά (ορεινός όγκος Νότιας Πίνδου) προς τα Ανατολικά (κορυφές Κόζιακα) και αυξάνεται από τα πεδινά προς τα ορεινά. Κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών εκδηλώνονται βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης αλλά βραχείας διάρκειας, με αποτέλεσμα το σύνολο του βρόχινου νερού να απορρέει επιφανειακά. Οι διαφορές της θερμοκρασίας μεταξύ χειμώνα και άνοιξης, όπως επίσης και μεταξύ καλοκαιριού και φθινοπώρου είναι σημαντικές.

NATURA 2000
Ο Κόζιακας είναι περιοχή με καλά διατηρημένους φυσικούς οικοτόπους, από τους οποίους οι πιο σημαντικοί είναι τα δάση ελάτης και δρυός καθώς και οι βραχώδεις οικότοποι, που αποτελούν ενδιαιτήματα ενδημικών ή απειλούμενων και σπάνιων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας - κυρίως της ορνιθοπανίδας και της πανίδας των θηλαστικών. Το βουνό έχει σημαντικούς πληθυσμούς μεγάλων αρπακτικών, κυρίως γύπες. Οι πληθυσμοί θηλαστικών που απαντούν είναι κατά ένα μέρος αποτέλεσμα της διαχείρισης της περιοχής ως καταφύγιο θηραμάτων και ως ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή. Τα ζώα εκτρέφονται και προστατεύονται από φυσικές και ανθρωπογενείς απειλές (π.χ. κυνήγι). Τρία είδη που αποτελούν θηράματα έχουν εισαχθεί και εκτρέφονται στην περιοχή: ένα είδος ελαφιού (Dama dama), ένα είδος φασιανού (Phasianus colchicus) και ένα είδος πέρδικας.

Καταφύγιο Κόζιακα || Τηλέφωνα: 6977662569 Περικλής Μητρονάτσιος & 6976080613 Παπαστεργίου Αλέξανδρος || Email: info@koziakasrefuge.gr || facebook icon24x24 || twitter icon24x24